Arianna Romano - Taijiquan, Wushu-Kung Fu - smeraldi